LOXLEY รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

24 October 2023

นางมนิศรา เจนวิทยาพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยล็อกซเล่ย์เป็น 1 ใน 33 องค์กรที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ Care the Whale

สำหรับการประกาศเกียรติคุณดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ซึ่งเป็นงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเชิดชูองค์กรที่เป็นแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก และพร้อมเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรที่ร่วมกันลดการใช้และจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป