ล็อกซเล่ย์ รับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ "ระดับดีเยี่ยม" วันคนพิการสากลปี 2566

07 December 2023

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 "ระดับดีเยี่ยม" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตอกย้ำภาพองค์กรธุรกิจที่ส่งเสริมกลุ่มผู้พิการสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนคนพิการได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมี นายจรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ.ล็อกซเล่ย์ รับมอบโล่รางวัลจากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566.