วิสัยทัศน์

ทางเลือกบนความเชื่อมั่น สำหรับลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน

พันธกิจ

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ และเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน สร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เติบโตไปกับพันธมิตร และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เพื่อความไว้วางใจ และการเป็นพันธมิตรการค้าในระยะยาว

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมการทำงานที่เป็นสุข ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยอยู่ร่วมเติบโตไปพร้อมกับชุมชน และสังคม

ค่านิยมองค์กร

S
strength

in People & Capability

P
passion

to Learn

I
innovation

for Quality

R
ready

for Change

I
integrity

& Honesty

T
team

Synergy & Respect