เป็นหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลลูกค้าที่มีความต้องการธุรกิจเฉพาะทาง หรือลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความเชี่ยวชาญ ความชำนาญพิเศษ หรือโครงการที่มีลักษณะเฉพาะ หรือการศึกษาธุรกิจต้นแบบ เพื่อความเป็นไปได้สำหรับการต่อยอดและพัฒนาในอนาคต