บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำแห่งการให้บริการที่ครบวงจร

Loxley

ที่ล็อกซเล่ย์ เรายึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมพื้นฐาน เปิดโอกาสและให้อิสระทางความคิดผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ดี หล่อหลอมทุกพลังแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อเป้าหมายเดียวกัน พร้อมผนึกกำลังร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ รองรับความเจริญก้าวหน้าของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ล็อกซเล่ย์ ทางเลือกบนความเชื่อมั่น สำหรับลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน
สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก้าวสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล ตอบสนองทุกความต้องการ ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

สายธุรกิจบริการ

โดดเด่นด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยระดับสากล ทั้งท่าอากาศยาน อาคารสำนักงาน และสถานที่สำคัญ เป็นเลิศด้านฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพตามหลักมาตรฐานสากล

สายธุรกิจพลังงาน

ทุ่มเท เพื่อสร้างความยั่งยืนทางพลังงาน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์

เชื่อมต่อทุกการใช้งาน รองรับทุกมาตรการความปลอดภัย ครอบคลุมทุกบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ

สายธุรกิจเทรดดิ้ง

ผู้นำในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในประเทศไทยมายาวนาน จำหน่าย นำเข้า ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค และเคมีภัณฑ์ กระจายสินค้าครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ธุรกิจโครงการพิเศษ

หน่วยงานเฉพาะที่ดูแล ตอบสนองความต้องการของธุรกิจเฉพาะด้าน ลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความเชี่ยวชาญ ความชำนาญพิเศษ หรือศึกษาธุรกิจต้นแบบ เพื่อความเป็นไปได้สำหรับการต่อยอดและพัฒนาในอนาคต

ธุรกิจร่วมทุน

ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ล็อกซเล่ย์ดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหนึ่งในเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต โดยธุรกิจร่วมทุนหลักของล็อกซเล่ย์