การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับเต็ม (วันที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2567)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คำชี้แจงและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 29 กันยายน 2566)
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2567
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567