การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 29 กันยายน 2566)
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2567
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567