พัฒนาการ
+84
ปีของล็อกซเล่ย์ แบ่งเป็น 4 ยุค คือ
ยุคแรก ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

ปี พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2499

ล็อกซเล่ย์ เริ่มต้นจากการทำธุรกิจส่งออกข้าว และไม้ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวไทยคุณภาพชั้นเลิศได้รับความนิยมสูงในต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานการกระจายสินค้าไปยังทวีปต่างๆ ได้มากขึ้น อาทิ ทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา และจีน เป็นต้น

ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตลาดโลกขาดแคลนสินค้าเกษตร บริษัทฯ จึงได้ขยายการส่งออกสินค้าเกษตรอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ครั่ง น้ำมันมะพร้าว เนื้อมะพร้าวตากแห้ง เมล็ดงา และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ได้ขยายธุรกิจเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทยด้วย โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากอังกฤษ เพราะผู้ร่วมลงทุนในขณะนั้นเป็นชาวอังกฤษ สินค้าหลักๆ ได้แก่ เครื่องยนต์ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อโอลิเวตตี้ ฯลฯ สินค้าเหล่านี้สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ เติบโต และย้ายสำนักงานจากย่านสะพานพุทธไปอยู่ที่อาคารล็อกซเล่ย์ เสือป่า

ยุคที่ 2

ปี พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2525

ล็อกซเล่ย์ยังคงดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าจากอังกฤษ ขณะเดียวกันก็เพิ่มการนำเข้าสินค้าจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น เครื่องยนต์จากญี่ปุ่น แป้งคอสเมติกจากเกาหลี และเริ่มจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังขยายธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเต็มที่ด้วย

ช่วงเวลานี้ บริษัทฯ สั่งสมทักษะและความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินค้าไฮเทคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล็อกซเล่ย์เป็นบริษัทแรกที่นำระบบคอมพิวเตอร์ของ IBM มาใช้ในระบบบัญชีและการเก็บข้อมูลของบริษัทฯ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มตัวในยุคต่อมา

ยุคที่ 3

ปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2559

ล็อกซเล่ย์ขยายธุรกิจไปทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค โทรคมนาคม พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค เริ่มขยายฐานการลงทุนไปยังต่างประเทศ ร่วมประมูลงานโครงการในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปจำหน่ายต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจบริการด้านระบบงานรักษาความปลอดภัยในสนามบินด้วย

ในทศวรรษนี้ ล็อกซเล่ย์ขยายและเติบโตจนกระทั่งเป็นบริษัทฯ ที่ได้ชื่อว่ามีความหลากหลายครอบคลุมทุกด้าน กลายเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน แต่ในความหลากหลายนั้น มีความเป็นเอกภาพสามารถทำงานร่วมกันได้ ทั้งนี้ มีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจและกระจายอำนาจให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ มีอำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารงานแบบ Conglomerate

ยุคที่ 4

ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ล็อกซเล่ย์ปรับตัวอีกครั้งตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับโครงสร้างองค์กร จัดกลุ่มธุรกิจใหม่ให้ชัดเจนและคล่องตัวยิ่งขึ้น ปรับเป้าหมายมุ่งเน้นธุรกิจหลักที่มีความเชี่ยวชาญ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยผันตัวเองเป็น Holding-Operating Company คือยังคงดำเนินธุรกิจของตนเอง ควบคู่กับการกำกับดูแลบริษัทในเครือ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ล็อกซเล่ย์ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยบุคลากรคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กรที่ดี พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคง ล็อกซเล่ย์ยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

วิดีโอนำเสนอ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)