ปี 2565 ล็อกซเล่ย์ยังคงดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือการสร้างสมดุลของโครงสร้างรายได้และการลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ ด้วยการลงทุนและดำเนินงานในพอร์ทธุรกิจที่มีความหลากหลายของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านผลประกอบการ และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลา

จากรากฐาน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่วางไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งความร่วมมือ พลกำลัง และทรัพยากรที่ทุ่มเท ช่วยให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนดำเนินไปได้อย่างมั่นคง และพร้อมจะต่อยอดการเติบโตผ่านโอกาสทางเลือกธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต

ในปี 2566 บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์หลักที่ได้วางรากฐานไว้และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวเชิงรุก สู่การบูรณาการ สร้างคุณค่าทางธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นก้าวย่างสำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อุตสาหะและศักยภาพในการบริหารจัดการ จะช่วยให้ล็อกซเล่ย์มีก้าวย่างที่มั่นคง ขับเคลื่อนนำพาองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

(นายธงชัย ล่ำซำ)

ประธานกรรมการ

(นายสุรช ล่ำซำ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร