ไตรมาสที่ 3/2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ (PDF version)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

ไตรมาสที่ 2/2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ (PDF version)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

ไตรมาสที่ 1/2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ (PDF version)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566