ผู้ถือหุ้นรายย่อย
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
9,724
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
62.57
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
(ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
10,429
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
72.40

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เอกภาวี จำกัด 595,445,213 26.29
2 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 115,276,200 5.09
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด* 103,480,063 4.57
4 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 96,022,100 4.24
5 นายณัฐพล จุฬางกูร 86,239,500 3.81
6 นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์ 65,027,540 2.87
7 นายอภิรุม ปัญญาพล 54,240,300 2.39
8 นายไพโรจน์ ล่ำซำ 37,368,481 1.65
9 นายธงชัย ล่ำซำ 26,732,044 1.18
10 นายพูลสมบัติ ดำเนินชาญวนิชย์ 25,527,000 1.13

* บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัทหลักทรัพย์ จูเลียสแบร์ จำกัด สิงคโปร์ 87,021,060 3.84
2 Mr. Jianhui Lin 2,600,000 0.11
3 Mr.Volker Fischer 2,000,000 0.09
4 Mr. Hiroshi Sawamura 1,500,000 0.07
5 บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) 1,281,350 0.06
6 นาย อาเล็กซานเดอร์ อีริคสัน 1,200,000 0.05
7 Mr. Tan Hong Lee 1,013,700 0.04
8 Mr. Takeji Shibahara 620,000 0.03
9 Mr. Mohammad Kamruzzaman 600,500 0.03
10 Mr. Farshid Setayesh 485,300 0.02