ธงชัย ล่ำซำ
ธงชัย ล่ำซำ

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

สืบตระกูล สุนทรธรรม
สืบตระกูล สุนทรธรรม

รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ดร.หริส สูตะบุตร
ดร.หริส สูตะบุตร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม
ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ดร.ณฐพร พันธุ์อุดม
ดร.ณฐพร พันธุ์อุดม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

สุรพล สร้างสมวงษ์
สุรพล สร้างสมวงษ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วสันต์ จาติกวณิช
วสันต์ จาติกวณิช

กรรมการ

เพชร หวั่งหลี
เพชร หวั่งหลี

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กฤษฎา ล่ำซำ
กฤษฎา ล่ำซำ

กรรมการ

สุรช ล่ำซำ
สุรช ล่ำซำ

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เฉลิมโชค ล่ำซำ
เฉลิมโชค ล่ำซำ

กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

ดร.สมภพ เจริญกุล

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ