โดดเด่นด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยระดับสากล ทั้งท่าอากาศยาน อาคารสำนักงาน และสถานที่สำคัญ เป็นเลิศด้านฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพตามหลักมาตรฐานสากล

บริษัทย่อย

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย และงานบริหารจัดการอาคาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้เช่าและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอเอสเอ็ม เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท เอเอสเอ็ม เทรนนิ่ง จำกัด ให้บริการ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยการบินตามข้อบังคับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด

บริษัทรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน จำกัด ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทย