บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร มุ่งเน้นสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดสูงสุดตามหลักการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับทราบข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอและตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นประเด็นต่างๆ จะถูกนำเสนอตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติตามเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ อย่างเท่าเทียมกันโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านจะได้รับคู่มือกรรมการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นตามที่หน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายกำหนด