เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้กำหนด “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้นเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริต

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุน และบริษัทโดยเร็วที่สุด