27 มีนาคม 2567
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
29 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
29 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
29 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
03 มกราคม 2567
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
26 ธันวาคม 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
21 ธันวาคม 2566
แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
21 ธันวาคม 2566
แจ้งวันหยุดประจำปี 2567
10 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 (แก้ไข)
10 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2566
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566