ทุ่มเท เพื่อสร้างความยั่งยืนทางพลังงาน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทย่อย

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบพลังงาน การบริหารโครงการ งานก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบสายส่ง

บริษัท แอล โซลาร์ 3 จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ ติดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์