ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป