การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ

เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการในราคาที่เหมาะสม โดยเน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงการสร้างโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้ บริษัทฯ สามารถเติบโตร่วมไปกับพันธมิตรการค้า สร้างความไว้วางใจ สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าและคู่ค้า

มิติสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมการทำงานที่มีความสุข การดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการส่งเสริมสร้างโอกาสให้พนักงานคนพิการ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง โดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและมีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ส่งเสริม การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของพนักงานในดำเนินโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็น “ทางเลือกบนความเชื่อมั่น สำหรับลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน” บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้าง ความแข็งแกร่งในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยการนำเสนอ พัฒนาสินค้าและ บริการใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยกลยุทธ์แสวงหา ความร่วมมือในระยะยาวกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีสินค้าและเทคโนโลยี ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการ รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหา โอกาสทางธุรกิจจากความต้องการใหม่ ๆ ในตลาดที่เปลี่ยนไปตาม พฤติกรรม และความคาดหวังของลูกค้าและสังคม โดยมุ่งมั่นให้เกิด การเติบโตเข้มแข็งขององค์กรอย่างยั่งยืน