13 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
20 เมษายน 2563
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
10 เมษายน 2563
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล
27 มีนาคม 2563
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
27 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)
26 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (สอบทานแล้ว)
26 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
05 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
08 มกราคม 2563
แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
20 ธันวาคม 2562
แจ้งกรรมการลาออกและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน (เพิ่มเติม)