16 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
27 กรกฎาคม 2564
แจ้งข้อตกลงกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการรับชำระหนี้กรณีสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลาก
27 พฤษภาคม 2564
แจ้งผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลาก
17 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
17 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
06 พฤษภาคม 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21 เมษายน 2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
19 เมษายน 2564
แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
19 เมษายน 2564
เพิ่มมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
22 มีนาคม 2564
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564