21 มิถุนายน 2566
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
02 มิถุนายน 2566
การจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11 เมษายน 2566
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
24 มีนาคม 2566
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
01 มีนาคม 2566
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 การงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)