08 มกราคม 2563
แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
20 ธันวาคม 2562
แจ้งกรรมการลาออกและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน (เพิ่มเติม)
19 ธันวาคม 2562
แจ้งกรรมการลาออกและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน
11 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
01 พฤศจิกายน 2562
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
03 ตุลาคม 2562
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการขายหุ้น Big lot ของหลักทรัพย์ MTI (แก้ไข)
02 ตุลาคม 2562
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข)
01 ตุลาคม 2562
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
01 ตุลาคม 2562
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการขายหุ้น Big lot ของหลักทรัพย์ MTI
14 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562