11 มิถุนายน 2567
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด
07 มิถุนายน 2567
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
14 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
14 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 มีนาคม 2567
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
29 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
29 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
29 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล