09 มกราคม 2538
ล็อกซเล่ย์ชี้แจงการคืบหน้าการทำธุรกิจในพม่า
27 ธันวาคม 2537
ล็อกซเล่ย์รายงานการร่วมทุนจัดตั้งศูนย์บริการ COMPUTERIZED DA
01 ธันวาคม 2537
ล็อกซเล่ย์แจ้งการร่วมทุนดำเนินกิจการโทรคมนาคม
29 พฤศจิกายน 2537
สรุปการขึ้นเครื่องหมายเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์จดทะเบ
29 พฤศจิกายน 2537
ล็อกซเล่ย์แจ้งการลงทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
29 พฤศจิกายน 2537
ล็อกซเล่ย์แจ้งนำส่งงบไตรมาสที่ 3 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2537
ล็อกซเล่ย์แจ้งความคืบหน้าของการร่มทุนใน บริษัท ล็อกซเล่ย์ วิ
04 พฤศจิกายน 2537
ล็อกซเล่ย์ แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายหุ้น UO
04 พฤศจิกายน 2537
ล็อกซเล่ย์ แจ้งวันหยุดประจำปี
27 ตุลาคม 2537
ล็อกซเล่ย์ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายหุ้นของ บริษัท ยูนิ
20 ตุลาคม 2537
ล็อกซเล่ย์ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการโอนหลักทรัพย์ UO
17 ตุลาคม 2537
ล็อกซเล่ย์ แจ้งการโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ยูนิไทย อ๊อกไซด์ จำ