11 กรกฎาคม 2537
-LOXLEY ชี้แจงข่าวเรื่องขอตั้งสถานีรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์และกา
27 มิถุนายน 2537
ล็อกซเล่ย์ ชี้แจงข่าว"ล็อกซเล่ย์"ลุยขึ้นโรงงานอุปโภคบริโภคใน
24 มิถุนายน 2537
ล็อกซเลย์ ชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุนใน LOXDATA เพิ่มเติม
23 มิถุนายน 2537
ล็อกซเล่ย์ แจ้งลงทุนเพิ่มในบริษัท ล็อกซดาต้า จำกัด
13 มิถุนายน 2537
ล็อกซเล่ย์ชี้แจงข่าวการร่วมลงทุนกับ ทีเอ
17 พฤษภาคม 2537
แจ้งการซื้อเงินลงทุนในบริษัทธนากรเทรดดิ้ง จำกัด
16 พฤษภาคม 2537
ล็อกซเล่ย์สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน