11 ตุลาคม 2537
t46
05 ตุลาคม 2537
ล็อกซเล่ย์ ชี้แจงข่าวการตั้งโรงงานผลิตน้ำแร่และผลิตชิ้นส่วนอ
09 กันยายน 2537
ล็อกซเล่ย์ ชี้แจงเพิ่มเติม ธุรกิจโทรคมนาคมใหม่ของล็อกซเล่ย์
08 กันยายน 2537
ล็อกซเล่ย์ ชี้แจงข่าวที่ปรากฎทางสื่อมวลชน
30 สิงหาคม 2537
ล็อกซเล่ย์ ชี้แจงผลการดำเนินงาน
29 สิงหาคม 2537
ล็อกซเล่ย์ แจ้งการลงทุนในบริษัทอื่น
29 สิงหาคม 2537
ล็อกซเล่ย์ แจ้งสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
09 สิงหาคม 2537
ล็อกซเล่ย์ รายงานการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน
19 กรกฎาคม 2537
ตลาดหลักทรัพย์ผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินของบริษัทล็อกซ
15 กรกฎาคม 2537
-ล็อกซเล่ย์แจ้งการลงทุนในบริษัท โอเพ่น ซิสเต็มส์ อินทิเกรเตอ
11 กรกฎาคม 2537
-LOXLEY ชี้แจงข่าวเรื่องขอตั้งสถานีรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์และกา
27 มิถุนายน 2537
ล็อกซเล่ย์ ชี้แจงข่าว"ล็อกซเล่ย์"ลุยขึ้นโรงงานอุปโภคบริโภคใน